Moduly

Moduly systému URBIS:


Dane a poplatky

   

Modul Dane a poplatky obsahuje:

 

Kataster nehnuteľností

     

Modul Kataster nehnuteľností obsahuje:

 • import údajov z katastrálneho úradu (fpu):
 • parcely
 • vlastníci
 • užívatelia
 • stavby
 • byty
 • právne vzťahy
 • evidencia zmien
 • pozemková kniha: pozemnoknižné vložky, parcely, vlastníci, ťarchy
 • identifikácia PK a KN
 • evidencia zmien v KN
 • druhy pozemkov (kultúry)
 • viac katastrálnych území

 

Modul Digitálne mapy

 • Modul Digitálne mapy obsahuje:
 • import údajov z katastrálneho úradu (vgi)
 • prezeranie máp (katastrálna mapa, mapa cintorína)
 • vyhľadávanie parciel (vlastníkov) stavieb podľa rôznych kritérií
 •  textové informácie o parcelách
 • súčasné zobrazenie mapy PK a KN – identifikácia
 • tlač máp
 • digitálne mapy pohrebísk

 

Účtovníctvo pre obce a mestá

 

Modul Podvojné účtovníctvo pre obce a mestá obsahuje:

 • finančný a programový rozpočet
 • konsolidácia
 • evidencia dodávateľov a odberateľov
 • ceniny, materiál
 • podvojné účtovníctvo
 • syntetické a analytické účty
 • strediská
 • účtovacie predpisy – interné doklady
 • pokladnica
 • banka
 • internetbanking
 • odberateľské a dodávateľské faktúry
 • objednávky
 • zverejňovanie
 • zostavy v zmysle platných predpisov
 • výkazy, ročná účtovná závierka


Evidencia majetku a záväzkov

Modul Evidencia majetku a záväzkov obsahuje:

 • zaraďovanie
 • zmeny ceny
 • vyraďovanie
 • umiestnenie majetku
 • odpisovanie
 • inventúry

 

Personalistika

Modul Personalistika obsahuje:

 • organizačná štruktúra
 • zamestnanci
 • osobné, pracovné a doplňujúce údaje
 • rodinní príslušníci
 • prax
 • pracovné pomery
 • zložky mzdy
 • zrážky
 • tarifné tabuľky
 • platové postupy
 • oznámenia o plate
 • registračné listy fyzických osôb
 • výplatné útvary

 

Mzdy

Modul Personalistika obsahuje:

výpočet miezd v zmysle zákona o verejnej službe podľa 553/2003 Z.z.

 • funkčný plat
 • výpočet priemerov, záloh, daňovej povinnosti
 • odvody na poistenie, dane
 • doplnkové dôchodkové sporenie
 • sociálny fond
 • prevodné príkazy
 • internetbanking
 • mesačné výkazy preddavkov a poistného
 • štatistické výkazy
 • ročné zúčtovanie
 • zostavy

 

Administratíva

  

Modul Administratíva obsahuje:

 • správa registratúry
 • spisová agenda
 • nariadenia, uznesenia
 • zmluvy a ich zverejňovanie
 • rozhodnutia
 • evidencia priestupkov
 • došlé zásielky, odoslané zásielky
 • termíny a lehoty · diár